Thursday, May 28, 2009

Aktiviti kumpulan 3: Proposal kajian tindakan

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

Nama dan Alamat Sekolah:

SMK Khai Mun, 28700 Bentong, Pahang.

Nama Pengkaji:

Mohd. Sarhan b. Ismail P48693

Siti Sarah binti Udzir P48586

Nor Zira bt. Shafie P48688

Assarah bt. Ahmad Suki P48590

Wong Wan Heng P48627

Tajuk Kajian:

Meningkatkan penguasaan pelajar Tingkatan 3 Anggerik terhadap tajuk Sistem Peredaran Darah Manusia melalui kaedah nyanyian.

Pengenalan:

Berdasarkan analisis keputusan ujian bulanan tahun lepas, didapati hanya 30 peratus pelajar mendapat gred A dan B (65 peratus hingga 100 peratus) untuk Bab 2 Sistem Peredaran Darah. Penguasaan tajuk ini adalah penting kerana peratusan soalan bagi tajuk ini dalam PMR adalah tinggi. Tajuk ini juga akan diajar dengan lebih mendalam semasa peringkat menengah atas dalam mata pelajaran Biologi dan Sains Tambahan. Persoalan berikut sering bermian difikiran: Adakah tajuk ini membosankan? Adakah bahan bantu mengajar tidak berkesan? Bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap topik ini?

Selain itu didapati juga faktor penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar juga mempengaruhi pemahaman mereka dalam mata pelajaran Sains. Secara tidak langsung pelajar menjadi kurang bermotivasi dan memandang negatif terhadap mata pelajaran Sains, terutamanya tajuk-tajuk yang mengandungi banyak istilah baru seperti yang terkandung dalam tajuk ini (contoh: pulmonary, capillary, vein)

Fokus Kajian:

Walaupun kami mengesan beberapa masalah yang dihadapi oleh pelajar, kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah:

i) Keliru antara istilah dan fungsi dalam sistem peredaran darah (cth.: fungsi arteri dan vena)

ii) Tidak dapat membezakan ciri-ciri khusus saluran darah

iii) Tidak dapat memahami jenis peredaran pulmonari dan sistemik

Objektif Kajian:

Selepas kajian ini selesai dijalankan, pelajar diharap akan mencapai objektif berikut:

I) Objektif umum

Meningkatkan peratusan pelajar yang mendapat gred B ke atas sebanyak 50 peratus.

II) Objektif khusus

· Meningkatkan bilangan pelajar yang dapat memadankan istilah dan fungsinya dengan betul.

· Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap perkaitan antara ciri dan fungsi setiap saluran darah dan jenis peredaran.

Kumpulan Sasaran:

Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan 3 Anggerik.

Tindakan yang dicadangkan

1. Mengajar tajuk ini menggunakan kaedah konvensional (kuliah).

2. Memberi pra-ujian (pre-test) kepada pelajar.

3. Mengumpul dan menganalisis data awal.

4. Menggunakan kaedah nyanyian:

i) Membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang pelajar dalam satu kumpulan.

ii) Memberikan lirik seperti di dalam Lampiran 1 kepada setiap kumpulam

iii) Meminta setiap kumpulan memasukkan lirik tersebut ke dalam lagu pilihan mereka.

iv) Memberi masa kepada pelajar untuk membuat persiapan dan mempersembahkan semasa kelas berikutnya.

5. Memberi pasca-ujian (post-test) kepada pelajar.

6. Mengumpul dan menganalisis data akhir.

7. Membuat analisis dan perbandingan antara data awal dan data akhir.

Jadual Pelaksanaan:

Bil.

Aktiviti

Tarikh pelaksanaan

1.

Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal

25/01/2009

2.

Menulis proposal Kajian

27/01/2009

3.

Merancang Tindakan

2/02/2009

4.

Melaksanakan tindakan

3/02/2009

5.

Ujian untuk mengesan pencapaian murid

10/02/2009

6.

Refleksi kajian

11/02/2009

7.

Menulis laporan Kajian

12/02/2009

8.

Pembentangan dapatan kajian

18/02/2009

Tuesday, May 26, 2009

Seminar Pendidikan Serantau ke-4

Pada 19-21 Mei 2009, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaysia dengan kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universiti Nasional Riau Indonesia telah mengadakan Seminar Pendidikan Serantau kali ke-4 bertempat di Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan.

Majlis perasmian seminar ini yang dilangsungkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, YB Dato' Seri Khaled Nordin turut menyaksikan upacara menandatangani MoU antara UKM (diwakili Naib Canselor UKM) dengan UNRI (diwakili Timbalan Rektor II UNRI). Upacara ini disusuli pelancaran buku "Reformasi Pendidikan Serantau" dan penyampaian hadiah Pertandingan Penyelidikan Pendidikan Nusantara. Pertandingan ini julung kali diadakan pada seminar ini dan kumpulan penyelidikan Dekan FPend UKM telah berjaya membawa pulang pingat emas.

Seminar ini telah menerima sebanyak 117 penyertaan untuk pembentangan lisan dan 19 penyertaan poster. Pembentang terdiri daripada pensyarah dan dosen universiti-universiti di Malaysia dan Indonesia, para pendidik dan pelajar siswazah lanjutan. Sebanyak 5 sesi selari diadakan di mana setiap sesi mengandungi 4 bilik pembentangan. Para pelajar DPLI ambilan Januari 2009 turut menjadi peserta seminar ini dan kami telah diberi tugas melaporkan kertas kerja yang telah dibentangkan untuk mengumpul resolusi yang berkaitan.

Kertas kerja yang dibentangkan dibahagikan kepada tema-tema tertentu dan terdiri daripada kajian-kajian eksperimental, tinjauan dan juga kajian tindakan. Walaupun kajian dan penyelidikan dilakukan di dua negara yang berbeza, dapat dilihat permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan adalah sama di kedua-dua negara, dan mungkin di negara-negara serantau yang lain. Di akhir seminar, satu resolusi telah dibuat bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan dan prestasi pelajar-pelajar rantau ini.

Ini merupakan saru pengalaman yang berbeza daripada yang pernah saya lalui kerana seminar yang pernah saya sertai merupakan penyelidikan bertemakan sains dan aplikasinya, bioteknologi dan lab-based research. menyertai seminar bertemakan sains sosial agak sukar pada mulanya tapi banyak yang telah dipelajari dan saya yakin akan membantu saya menghadapi cabaran sebagai seorang guru kelak.

Sunday, May 24, 2009

Tugasan 2: Ulasan artikel jurnal ilmiah

Artikel 1: Luo, C. 2008. An action research plan for developing and implementing the students’ listening comprehension skills. English Language Teaching 1(1): 25-28.

Artikel 2: Kadakia, M. 2005. Increasing student engagement by using Morrowind to analyze choices and consequences. TechTrends 49(5): 29-32.

Artikel 3: Kosky, C. & Curtis, R. 2008. An action research exploration integrating student choice and art activities in a sixth grade social studies classroom. Journal of Social Studies Research 32(1): 22-27.


Artikel 1 (Luo 2008)

Artikel 2 (Kadakia 2005)

Artikel 3 (Kosky & Curtis 2008)

Sampel kajian

Pelajar tahun 1 dan 2 bagi kursus “Listening Comprehension” di Nationalities University, China.

Pelajar gred 7 bagi matapelajaran “Language Arts and Social Studies” di Cherokee Heights Middle School, Wisconsin, US.

Pelajar gred 6 bagi matapelajaran “Social Studies” di sekolah di West Virginia, US.

Setting kajian

Di dalam dan di luar bilik kuliah

Di dalam bilik darjah

Di dalam bilik darjah

Prosedur kajian

#Persoalan kajian:
1) What is the initial listening ability?

2) How do the new tapes affect the acquisition of listening skill?

3) What do the students do in edveloping their own listening skills?

4) How do they become active listeners?

#Kajian ini akan dilakukan secara kolaboratif dengan seorang lagi guru yang mengajar kursus yang sama. Dua orang guru yang mengajar kursus Bahasa inggeris akan menjadi pengkritik bagi kajian ini.

#Pita rakaman akan disediakan dengan bantuan juruteknik dan menggunakan khidmat guru berbangsa Inggeris untuk merakamkan suara.

#Cadangan kajian tindakan ini akan diajukan kepada Dekan dan dibawa ke dalam mesyuarat fakulti untuk memaklumkan kepada staf lain.

#Borang persetujuan akan diberi kepada pelajar (etika penyelidikan)

#Kajian ini akan dijalankan selama enam bulan (Julai – Januari) melalui empat fasa bermula dengan mengenalpasti fokus kajian, membuat sorotan literatur dan merakam bahan, mengumpul data awal dan akhir, menganalisis data, menyediakan laporan dan merancang tindakan seterusnya.
#Metodologi:

1. Pelajar akan diarah untuk mendengar petikan Bahasa Inggeris dengan teliti di dalam dan di luar kelas dan diberi tugasan mendengar radio atau pita rakaman selepas kelas dan melaporkannya di dalam kelas keesokannya.

2. Pelajar akan disuruh membaca suratkhabar berbahasa Inggeris untuk menambah pengetahuan dan membiasakan mereka dengan pelbagai budaya.

3. Pelajar akan didengarkan bahan yang direkodkan pada kadar 100 patah perkataan seminit di awal kursus untuk membantu mereka menjadi pendengar yang berjaya.

4. Guru akan membincangkan dan menggunakan kemahiran dan strategi tertentu untuk memberi pelajar keyakinan mendengar Bahasa Inggeris.

#Kajian ini dijalankan secara individu.

#Persoalan kajian:-Bagaimana penglibatan pelajar dipengaruhi kurikulum yang menggabungkan budaya yang popular di kalangan pelajar iaitu permainan video. Penglibatan pelajar dalam pembelajaran mempengaruhi pencapaian mereka.

#Kajian ini dijalankan selama tiga hari.

#Metodologi:

Sebelum kajian dijalankan, pelajar membuat perbincangan buku “The Skin I’m In” oleh Sharon Flake mengenai konsep pilihan moral (moral choices) dan akibat (consequences) dan penglibatan setiap pelajar diperhatikan. Tiga konsep pilihan diberi dan pelajar dikehendaki menganalisis konsep tersebut.

Selepas itu aktiviti yang sama dijalankan melalui permainan video Morrowind berbentuk role-playing game (RPG) untuk menganalisis tiga konsep yang sama.

Pelajar mencatat pilihan yang dibuat oleh watak utama RPG serta kesan daripada pilihan tersebut. Kemudian mereka diberi tugasan menulis karangan berbentuk persuasif mengenai pilihan tersebut.

# Kajian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru pelatih (penulis pertama) dengan guru pembimbing, dan pensyarah pembimbing (penulis kedua).

#Kajian ini dijalankan selama 20 kali pengajaran.

#Tujuan utama adalah untuk melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran mereka. Penglibatan dan motivasi akan memberi kesan terhadap pencapaian mereka.

#Metodologi:

Matapelajaran “Arts” diintegrasikan di dalam pembelajaran “Social Studies” dan diselang-selikan dengan pembelajaran secara tipikal. Melalui pengintegrasian ini, pelajar diberi 3 projek untuk dilaksanakan. Pembentangan projek adalah berdasarkan pilihan pelajar sendiri menggunakan elemen seni seperti lakonan, mencipta lagu atau puisi, melukis komik atau ilustrasi, menulis kisah dongeng, persembahan PowerPoint dan sebagainya.

Pengumpulan data

Data akan dikumpul melalui pra-ujian, temubual, memerhati aktiviti pelajar di dalam kelas, refleksi pelajar, jurnal harian pelajar dan penyelidik (guru kelas), laporan pelajar, pemerhatian oleh pengkritik dan perbandingan dengan kelas mereka, menilai skor pelajar dan dibandingkan dengan kelas lain, melakukan pos-ujian.

Penyelidik (guru) merekod pemerhatian terhadap pelajar dari segi bahasa tubuh (body language), volunteerism, komen dan variasi daripada tingkah laku yang lazim. Penyelidik juga mendapatkan guru kelas lain dan sukarelawan untuk melakukan pemerhatian.

Selepas tiga hari menggunakan RPG, pelajar dikehendaki menjawab beberapa soalan penilaian terhadap penggunaan RPG dalam pengajaran konsep nilai moral (choices and consequences). Respons pelajar diletakkan di bawah empat kategori.

Data dikumpul melalui temubual harian, jurnal pengajaran guru yang mengandungi catatan tahap penglibatan pelajar. Penilaian atas talian Multiple Intelligence dijalankan secara tidak formal di awal kajian. Tinjauan sikap (attitude survey) dilakukan di awal dan akhir kajian. Pelajar juga dikehendaki melengkapkan penilaian “Rate this Lesson” dan maklum balas bertulis.

Gred pelajar berdasarkan pelbagai jenis penilaian seperti rubrik, ujian, kuiz, lembaran tugasan dan sebagainya.

Penganalisisan data

Selepas keputusan pra-ujian, pos-ujian, temubual dan jurnal dikumpul, penyelidik dan pengkritik akan membanding, menganalisis dan menilai data dari awal hingga akhir kajian. Kesimpulan yang diperolehi akan menentukan langkah seterusnya yang akan diambil. Laporan kajian akan diberi kepada Dekan agar pelan tindakan untuk meningkatkan kemahiran mendengar pelajar dapat diimplementasikan.

Catatan yang diambil dikaji semula selepas setiap kelas untuk memperbaiki pengajaran dan menganalisis penglibatan pelajar.

Komen pelajar dianalisis berdasarkan kategori yang ditentukan.

Data dianalisis secara berterusan di mana refleksi daripada analisis itu digunakan untuk merancang pengajaran seterusnya. Berdasarkan skor “Rate this Lesson” dan komen bertulis pelajar, pelajaran dengan markah tertinggi dikumpulkan bersama untuk dinilai faktor kejayaannya. Aktiviti yang tak disukai pelajar akan dikeluarkan dari rancangan pengajaran seterusnya.


*Kajian yang akan dijalankan oleh Luo (2008) (Artikel 1) mengambil masa yang lama iaitu enam bulan yang mungkin akan mengganggu tugas guru. Pengumpulan data melalui pelbagai kaedah mungkin akan memakan masa lapang yang sepatutnya digunakan oleh guru untuk aktiviti lain. Menurut Hopkins (2008), antara kriteria yang dicadangkan kepada guru yang akan membuat kajian tindakan ialah sebarang kajian tidak sepatutnya mengganggu pengajaran mereka. Walau bagaimanapun, Luo (2008) akan memaklumkan kepada Dekan dan staf lain tentang kajian yang akan dilakukan dan oleh itu mungkin kurang mendapat tekanan daripada pihak pentadbiran. Tambahan pula, artikel ini merupakan perancangan (proposal) kajian tindakan yang akan dijalankan oleh Luo dan rakannya, dan mungkin akan dilakukan perubahan berdasarkan keadaan dan refleksi.

*Penyelidik juga dilihat mengambil kira prosedur etika dengan meminta pelajar mengisi borang persetujuan (Hopkins, 2008).

*Setting kajian yang turut melibatkan luar bilik kuliah mungkin akan memberi kesan kepada kesahihan data yang dikumpul. Di samping itu, pelajar yang berasa terbeban dengan tugasan mungkin akan mengambil sikap acuh tak acuh di dalam kajian ini.


*Kajian Kadakia (2005) (Artikel 2) dan Kosky & Curtis (2008) (Artikel 3) pula mempunyai tujuan yang sama iaitu meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran dan seterusnya pencapaian mereka. Walau bagaimanapun, Kadakia (2005) lebih banyak bergantung kepada pemerhatian dan hanya dijalankan selama tiga hari. Mungkin kerana kajian ini adalah kajian pilot (pilot study), oleh itu ianya dijalankan dlam masa yang pendek sahaja. Kosky & Curtis (2008) pula mengumpul data melalui beberapa kaedah dan data yang dianalisis turut ditunjukkan di dalam bentuk graf untuk menunjukkan kesan kajian tindakan yang dijalankan. Oleh kerana ia dijalankan selama dua puluh kali pelajaran dan refleksi dilakukan selepas setiap pelajaran, maka guru berupaya melakukan penambahbaikan untuk pelajaran seterusnya.


*Ketiga-tiga penyelidik menggunakan kaedah pemerhatian dalam pengumpulan data. Laporan pelajar turut dikumpul sebagai data (Hopkins, 2008) dan dianalisis. Mereka turut melibatkan pemerhati/pengkritik untuk mengesahkan data yang dikumpul (Hopkins, 2008). Mereka telah melakukan sorotan literatur yang menyeluruh untuk menyokong fokus kajian yang dipilih dan rasional pemilihannya.